ورزشکار کردستانی به عضویت تیم ملی تنیس روی میز در آمد