هدایتی:یک ریال بدهی معوقه ندارم/ کاش یک تار موی گندیده پسران من در تن شما بود