کنفرانس علمی سلول های بنیادی در بندرعباس برگزار شد