خودکشی به شیوه امروزی / وقتی سبزی و میوه بلای جان انسانها می شود