قالیباف: دعایی در خصلت های فردی زبانزد خاص و عام است