رزمندگان لرستاني در دوران دفاع مقدس يک ظرفيت عظيم بودند/دفاع مقدس براي نسل جوان جامعه رمزگشايي شود