پانزدهمين مجمع پيشکسوتان جهاد و شهادت در لرستان تشکيل شد