تقویت آموزه های دینی موجب کاهش آمار طلاق در جامعه می شود