رؤسای جمهور روسیه و کوبا به بررسی روابط دوجانبه پرداختند