استاندار مرکزی: وفاق و همگرایی رمز دستیابی به توسعه است