زنگنه: توافق هسته ای باید شامل لغو همه تحریم های بخش مالی و انرژی باشد