جعفر گونزالس؛ از زندان های اسپانیا تا روی آوردن به اسلام