دعایی نشان داد می‌توان یا پیمودن مسیر اعتدال،به مردم خدمت کرد