آمادگی برای صادرات فرآورده به جز بنزین/دستورالعمل بانکرینگ بازنگری می‌شود