تعهد به ارزش ها باید در میان دانش آموزان نهادینه شود