ادعاي الجزيره: دو تن از فرماندهان حزب الله در قلمون ...