چرا سر خریداران ٣٠٠ میلیاردی پرسپولیس کلاه می رود؟