سیدحسن خمینی: «دعایی» هرگز از انقلاب برای پیشرفت های شخصی استفاده نکرد