قانع نبودن در زندگی انسان را گرفتار حرص و طمع می کند