تبریک کمیته ملی المپیک به خاطر قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در آسیا