عارف گفت: هدف ما اجماع در جبهه اصلاحات و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است