تیم ملی هندبال ساحلی از راهیابی به مسابقات جهانی باز ماند