الگوی واقعی همدلی و همزبانی/ نماد اخلاق در رسانه/ هیچ گاه از اعتدال و انصاف عبور نکرد/ برای همه ما یک ا