«صدا فریاد می‌زند از سر درد» در اداره تئا‌تر خوانش می‌شود