سپاه فجر شیراز: شکایتی در زمینه حمله به مطهری از افراد حقیقی و حقوقی نداشته‌ایم