اگر وزارت فرهنگ و ارشاد را تعطیل هم کنند اتفاق خاصی نمی‌افتد