جمع آوری بیش از ۱۰ عنوان کتاب خارجی ممنوعه در نمایشگاه کتاب