فرماندار ویژه میانه: بدترین نوع کوری در جامعه، جهل است