بزرگترین سرمایه کشور و نظام نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت است