نقد عرفان حلقه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران