بخش خصوصی از فرصت تحریم برای تجارت نفت استفاده نکرد/به جای ریسک کردن به سمت دلالی رفتند