رزمايش پدافند غيرعامل در سطح مدارس کرمانشاه برگزار شد