شورای امنیت به وظیفه ذاتی خود در دفاع از کشورها عمل کند