معلمان سرداران جبهه علم برای نابودی جهالت در جامعه هستند