فرماندار : هنرستان مهارت آموزی در محمودآباد احداث می شود