بسیاری از جنگلهای کشور بر اثر آتش سوزی از بین رفته است