۳۷ پروژه با اعتبار 200 ميليارد تومان در کرمانشاه افتتاح مي شود