اختصاص ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای برنامه های فرهنگی و قرآنی