خریداران خودرو منتظر کاهش 500هزار تا یک میلیون تومانی باشند