حضور کتابخانه مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران