فروش ۵ میلیاردی دستگاه های کارت خوان در روز دوم نمایشگاه کتاب تهران