تلاش برای محکم کردن پایه‌های تولید در کشور ضروری است