فرماندار آذرشهر: بی سوادی نوعی فقر و مانع رشد و توسعه است