بهره مندی ۸۰۰ خانوار منطقه قهاب رستاق دامغان از نعمت گاز شهری