مقابله با افزایش نسل در کشورهای درحال توسعه با هدف حفظ منافع غرب صورت گرفت