نفرات برتر مرحله نخست مسابقات رالی قهرمانی کشور شناخته شدند