ایتارتاس: بخش مهمی از پیش نویس توافق نهایی ایران در نیویورک آماده شد