برنامه‌های حضور میرزاده در دانشگاه آزاد اصفهان اعلام شد