سفیر امارات در آمریکا: توقع یک تضمین امنیتی را از نشست فردا در کمپ‌دیوید داریم