توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در اولویت کاری استاندار استان مرکزی قرار گیرد